Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är lindrande vård och behandling. Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt.

två kvinnor

Vården är inte bunden till diagnos eller ålder, och syftar till att vårda dig som har en obotlig sjukdom. Den beaktar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov.

Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi den vård som just du behöver - i hemmet eller på en av våra vårdavdelningar.

För att tillgodose dina behov arbetar vi i team. Specialistläkare, sjuksköterskor, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter ger dig och dina närstående en komplett vård och största möjliga stöd.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar

  1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.
  2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov.
  3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman.
  4. Att närstående får tillräckligt stöd eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.