Forskning och utveckling

På ASIH Stockholm Södra och Norra bedrivs flera olika projekt, både för forskning och utveckling av palliativ vård men också för verksamhetens kvalité och innehåll.

På ASIH Stockholm Södra finns det sedan hösten 2016 ett FoU råd vars uppgift är att stötta de medarbetare som vill driva ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Rådet träffas två gånger per termin, men finns tillgängligt hela året. I FoU rådet ingår:

  • Gabriella Frisk (överläkare, specialist i palliativ medicin och onkologi, medicine doktor).
  • Li Jalmsell (specialistläkare i onkologi, ST-läkare i palliativ medicin, medicine doktor).
  • Maria Ranch-Lundin (överläkare, specialist i palliativ medicin och allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, studierektor).
  • Marisol Lopez Venegas (chef på ASIH Stockholm Södra, Huddinge, specialistsjuksköterska palliativ vård, magisterexamen i palliativ vård).
  • Lisa Johansson (verksamhetsutvecklare, specialistsjuksköterska, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap).

Exempel på projekt som pågår just nu inom verksamheten: 

  • Inläggning av pleurex i buken
  • Vilka patienter med lungcancer och hjärnmetastaser har nytta av helhjärnsbestrålning
  • Avslutande av läkemedelsbehandling
  • Digitala arbetssätt för ökad tillgänglighet

Om du vill läsa mer om de projekt som pågår i verksamheten så finns de under Pågående projekt.

För mer information om ASIH Stockholm Södras FoU råd, välkommen att kontakta Gabriella Frisk, gabriella.frisk@regionstockholm.se eller Maria Ranch-Lundin,  maria.ranch-lundin@regionstockholm.se

7:e palliativa konferensen

I år var den palliativa konferensen i Göteborg, och det var ca 30 medarbetare från ASIH Stockholm Norr och ASIH Stockholm Södra som deltog. Konferensens två dagar var fyllda av intressanta föreläsningar och möten för att diskutera palliativ vård. Temat för årets konferens var "Det gäller livet".

ASIH deltog med två postrar på posterutställningen. Maria Ranch-Lundin, överläkare, presenterade en poster om pedagogiska fördelar med digital handledning av läkare vid hembesök. Gabriella Frisk, överläkare, presenterade en poster med titeln Hur går det sista tiden i livet för lungcancerpatienter med hjärnmetastaser som fått helhjärnsbestrålning.   

 

Artikel om utsättning av statiner publicerad

Gabriella Frisk, överläkare på ASIH Stockholms Södra, har utfört en studie
inom verksamheten hur medicinering med statiner (blodfettsänkande läkemedel) sätts ut hos patienter som är i sent palliativt skede. Studien är nu publicerad i tidskriften "Pharmaceuticals".

Behandling med statiner används som förebyggande för hjärt- och kärlsjukdom och anses inte vara indicerat längre då patienten har kort tid kvar i livet. I sent palliativt skede kan medicineringen ge mer biverkningar än nytta. Några riktlinjer för utsättning av statiner finns inte tydligt idag och denna studie gjordes för att öka kunskapen kring utsättande av statiner och undersöka om det finns några könsskillnader vid utsättande av statiner hos patienter i sent palliativt skede av en cancersjukdom.

För att undersöka detta närmare identifierades 1535 patienters som avled i ASIH Stockholm Södra under åren 2016–2018. Alla dessa journaler granskades noggrant avseende medicinering, diagnos, ålder, när statiner sattes ut, om det blev någon komplikation efter utsättning, när patienten avled, mm. Av dessa patienter identifierades 149 (42 kvinnor och 107 män) med cancersjukdom och som också medicinerades med statiner ett år innan de dog. Dessa patienter analyserades närmare.

Det visade sig att statinbehandling sattes ut tidigare hos kvinnor än hos män (3,0 månader före döden hos kvinnor jämfört med 1,5 månader hos män). Detta var signifikant skillnad (p <0,05). I ytterligare analys sågs en signifikant skillnad mellan män och kvinnor av statinbehandling vid tidpunkterna 9, 6 och 3 månader före döden (p <0,05), där återigen det visades att kvinnor
avslutade statinbehandlingen tidigare i sjukdomsförloppet. Det framkom i gruppen som studerades att fler män än kvinnor hade en tidigare kardiovaskulär händelse som stroke eller hjärtinfarkt (p <0,01). Däremot kunde inte preventionsorsaken eller ålder förklara fynden. Det fanns ingen skillnad i kardiovaskulära händelser mellan män och kvinnor efter att statiner satts ut.

Vill du läsa mer så finns hela publikationen här.

Utvärdering av vanco-lås jämfört med att "lämna sista slatten" vid vanco-infusion

Maria Ranch-Lundin, överläkare på ASIH Stockholm Södra, har undersökt eventuell skillnad med att sätta ett vanco-lås i en central infart genom att använda förfyllda sprutor med heparintillsats eller att låta sista slatten av vanco-infusionen ligga kvar vid portinfektion. 

För att läsa mer om studien, så finns publikationen här:

Metodframtagning: Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH

ASIH Stockholm Södra har under åren 2016-2019 tillsammans med Clownmedicin drivit ett projekt. Syftet med projektet har varit att genom clownmöten skapa positiva minnen i familjer där en nära anhörig vårdas av ASIH, och erbjuda en mötesplats för familjer som delar upplevelsen av att förlorat en förälder eller annan viktig närstående.

Om vill läsa mer så finns slutrapporten Metodframtagning Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH länkad här nedan.

 

Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH