För närstående

Du som är närstående till någon som vårdas i hemmet eller på någon av våra palliativa vårdavdelningar kan få stöd av oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, nära vän, sambo eller särbo.

Särskilt viktigt i palliativ vård

När en person blir svårt sjuk påverkas alla i hans eller hennes omgivning. Ofta sätts den sjukes behov före de egna och i längden kan det bli en stor påfrestning.

Den palliativa vården kan ge stöd till dig som är närstående, både under sjukdomstiden och efter ett eventuellt dödsfall.

Att närstående får tillräckligt stöd är extra viktigt vid palliativ vård, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför i så hög grad som möjligt ske i samverkan med dig. Du som närstående ska känna att du får information och att din närvaro och medverkan är betydelsefull.

Utöver stödet sjukvården erbjuder, kan du även vända dig till exempelvis kyrkan för att få kontakt med en diakon. Du kan också få hjälp via din kommuns anhörigstöd eller av någon av de stödorganisationer för närstående som finns. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen behöver din närstående ge oss tillstånd att dela information om hans eller hennes sjukdom och behandling. Då är du också välkommen att delta i vårdplaneringen.

Om din närstående inte vill att du ska vara delaktig i hans eller hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela personlig information med dig. Däremot kan vi ofta ge dig allmänt stöd.


Barn som närstående i ASIH

Det är viktigt att fånga upp barnens behov av råd, stöd och information.

Att få vara delaktig och inkluderad även i det svåra i livet, ger en ökad trygghet för barnen och minskad risk för psykisk ohälsa. Därför får alla patienter som har barn som närstående minst ett familjefokuserat samtal.

Ett familjefokuserat samtal innebär att barnens behov är i fokus för samtalet, och hur ASIH kan stötta föräldrar och barn för att få en så bra kvarvarande tid som möjligt tillsammans. ASIH erbjuder även enskilda samtal med barn/unga vuxna utifrån deras behov.

Med barn menas upp till 18 års ålder, men även unga vuxna ingår i gruppen på ASIH.