Vem kan remitteras till ASIH?

  • Äldre, multisjuk person med behov av hög tillgänglighet dygnet runt. Personen har ofta en historik med många akutinläggningar.
  • Person med kronisk sjukdom som till exempel hjärtsvikt, KOL, njursvikt, ALS, MS där basal hemsjukvård inte är tillräcklig på grund av komplexitet.
  • Personer med nutritions- eller infektionsproblematik och i behov av intravenös infusion/injektion.
  • Personer med cancerdiagnos i kurativ eller palliativ fas.
  • Blodtransfusioner på ordination av primärvården.

Bedömningskriterier som ska vara uppfyllda innan remiss skrivs:

Kontinuitet

Patienten har ett behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver hög kontinuitet för att kunna vistas/vårdas i hemmet.

Tillgänglighet

Patienten har behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver hög tillgänglighet för att kunna vistas/vårdas hemma.

Vårdnivå

Vårdgivaren har säkerställt att patientens behov inte kan tillgodogöras inom husläkaruppdraget.

Teambaserat

Patienten har behov av ett multiprofessionellt team för att kunna vistas/vårdas i hemmet.